REGULAMINY – VOUCHERA I SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN – VOUCHER

I. Definicje

I. Użyte w Regulaminie terminy mają następujące znaczenie:

1. Sprzedawca – Wojciech Korpusik – Fotograf,

2. Nabywca – osoba kupująca Voucher,

3. Obdarowany – osoba, dla któ rej Voucher jest przeznaczony, uprawniona do jego realizacji, 4.

Voucher – karta podarunkowa,

5. Sesja fotograficzna – usługa, do któ rej otrzymania uprawia nabycie Vouchera.

6. Organizator – Sesji fotograficznej jest WUKAFOLK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą przy ul. Staromiejskiej 6/10D, 40-013 Katowice (śląskie),

KRS 0001077513

II. Zakup Vouchera

1. Zakupu Vouchera można dokonać osobiście poprzez zakładkę „Sklep” na stronie internetowej

www.wukafolk.pl.

2. Wartość/cena Vouchera to wartość wybranej Sesji fotograficznej wymienionej na Voucherze.

3. Nabywca otrzymuje Voucher w postaci ozdobnej karty z nazwą Sesji fotograficznej, numerem

referencyjnym i danymi kontaktowymi Sprzedawcy.

4. Nabywca ponosi koszty wysyłki Vouchera na wskazany przez siebie adres na terenie Polski.

5. Ważność Vouchera wynosi 12 miesięcy od dnia zakupu przez Nabywcę.

6. Miesiąc i rok zakupu zawarte są w numerze referencyjnym Vouchera.

7. Ważność Vouchera nie jest przedłużana.

8. Nabywca przekazuje nieodpłatnie Voucher dowolnemu Obdarowanemu lub może z

niego skorzystać osobiście.

9. Voucher nie może być przedmiotem obrotu, odsprzedaży lub wymiany na gotó wkę.

10. W przypadku niewykorzystania Vouchera zaró wno Nabywcy jak i Obdarowanemu

nie przysługuje zwrot kosztó w.

11. Sprzedawca wystawia faktury VAT. Chęć otrzymania faktury VAT należy zgłosić wraz z

zakupem Vouchera.

III. Realizacja Vouchera

1. Voucher uprawnia do wzięcia udziału w Sesji fotograficznej określonej przy jego zakupie,

wymienionej na Voucherze, któ rej warunki i zakres (jeden z pakietó w lub ustalenia

indywidualne) został opisany i przekazany Nabywcy drogą elektroniczną.

2. Sesja fotograficzna musi odbyć się w czasie ważności Vouchera.

3. Obdarowany powinien umówić się na Sesję fotograficzną drogą e-

mailową ze Sprzedawcą, podając jednocześnie swoje dane kontaktowe, numer telefonu, numer

referencyjny Vouchera oraz imię i nazwisko Nabywcy.

4. Potwierdzenia umó wienia Sesji fotograficznej zostanie wysłane do Obdarowanego

za pośrednictwem wskazanego przez niego adresu e-mail.

5. W celu wybrania dogodnego terminu zaleca się rezerwację Sesji fotograficznej z

minimum miesięcznym wyprzedzeniem.6. Obdarowany ustala termin Sesji fotograficznej w porozumieniu ze Sprzedawcą,

wybierając termin wśró d dostępnych, wolnych terminó w Sprzedawcy.

7. Realizacja Sesji Fotograficznej może odbyć się w dniach od poniedziałku do piątku w

godzinach od 9:00 do 16:00. W uzasadnionych przypadkach Sprzedawca może wyrazić zgodę na

inne godziny i dni realizacji Sesji fotograficznej.

8. Sprzedający zastrzega sobie prawo do przesunięcia Sesji fotograficznej bez konsekwencji w

przypadku choroby, niekorzystnych warunkó w pogodowych lub innych przypadkó w losowych.

9. W przypadku zdarzeń losowych (niezależnych od Obdarowanego) możliwość zmiany

terminu będzie ustalana indywidualnie.

10. Termin sesji może zostać zmieniony po wcześniejszym uzgodnieniu, jednak nie pó źniej niż 3

dni przed datą wykonania usługi.

11. Na Sesję fotograficzną należy przyjść punktualnie, wliczając czas na odpowiednie

przygotowanie się do Sesji, zgodnie z wybranym pakietem (np. przebranie się w stró j ludowy

lub przygotowanie makijażu przez Make Up Artist).

12. Obdarowany korzysta z otrzymanej Sesji fotograficznej, któ rej warunki i

zakres został opisany Nabywcy oraz Obdarowanemu.

13. Obdarowanemu przysługuje prawo dobrania dodatkowych usług,

ujęć lub przedłużenia trwania Sesji fotograficznej za dodatkową opłatą

ustaloną ze Sprzedawcą. Zmiana lub poszerzenie zakresu usługi odbywa się za zgodą i w

porozumieniu ze Sprzedawcą.

14. Obdarowany wyraża zgodę na wykorzystanie zdjęć wykonanych w ramach

Sesji fotograficznej w portfolio, w szczegó lności na jego stronie internetowej www.wukafolk.pl

oraz stronach i profilach wspierających działalność Sprzedawcy i z

tego tytułu w przyszłości nie będzie przedstawiał żadnych roszczeń finansowych.

15. Niepojawienie się na sesji oraz brak informacji o tym fakcie traktowane jest jako

wykorzystany Voucher.

IV. Przekazanie wykonanych fotografii

1.Czas oczekiwania na fotografie to 30 dni roboczych od daty wykonania sesji.

2. Fotografie otrzymuje w formie cyfrowej oraz drukowanej (zależnie od pakietu).

3. Nabywca oraz Obdarowany zobowiązani są do zapoznania się z portfolio Sprzedającego oraz

jego stylem obró bki zdjęć. Nabywca i Obdarowany nie mogą oczekiwać

od Sprzedającego wykonania dzieła niezgodnego z jego poczuciem estetyki oraz niezgodnego z

charakterystycznym dla Sprzedającego stylem. W związku z powyższym nie

ma możliwości dokonania reklamacji ujęć na podstawie wyżej wskazanych aspektó w.

4. Sprzedający nie oddaje zdjęć surowych/nieobrobionych. Istnieje możliwość dokupienia

dodatkowych ujęć z sesji, zgodnie z aktualnym cennikiem.

5. Sprzedający przetrzymuje wszystkie zdjęcia na dysku przez 3 miesiące od oddania

gotowych zdjęć, czyli realizacji zamó wienia. Po tym czasie są nieodwracalnie usuwane

z dysku, nie ma możliwości ich odzyskania ani dokupienia dodatkowych ujęć

z Sesji fotograficznej.

V. Postanowienia końcowe

1. Zakup Vouchera jest ró wnoznaczny z akceptacją Regulaminu.

2. Nabywca oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, rozumie jego treść, nie wnosido niego żadnych zastrzeżeń i zobowiązuje się go przestrzegać.

3. W sprawach nieobjętych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz

Prawa Autorskiego.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

I. Definicje

1. Sklep internetowy www.wukafolk.pl dostępny pod adresem internetowym

www.wukafolk.pl,

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zaró wno do Konsumentó w, jak i do Przedsiębiorcó w

korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i

tryb zawierania Umó w Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

3. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu,

któ rej przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Sprzedawca – Wojciech Korpusik – Fotograf,

5. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupó w za pośrednictwem Sklepu.

6. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą

prawną, któ rej odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu

działalność gospodarczą, któ ra korzysta ze Sklepu.

8. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach

zorganizowanego systemu zawierania umó w na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej

fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środkó w

porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

9. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamó wienia

i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktó w

ze Sprzedawcą.

11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający

złożenie Zamó wienia, w szczegó lności poprzez dodanie Produktó w do Koszyka

oraz określenie warunkó w Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w któ rym widoczne są wybrane

przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych

Zamó wienia, w szczegó lności ilości produktó w.

13. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem

Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta

między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę

Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie

usług i umowę o dzieło.

II. Kontakt ze Sklepem

1. Adres Sprzedawcy: ul. Staromiejskiej 6/10D, 40-013 Katowice (śląskie), KRS 0001077513

2. Adres e-mail Sprzedawcy: korpusikwojtek@icloud.com

3. Numer telefonu Sprzedawcy: 888-118-3954. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresó w i numeró w telefonó w

podanych w niniejszym punkcie.

III. Wymagania techniczne

1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania

zamó wień na Produkty, niezbędne są:

a. urządzenie koń cowe z dostępem do sieci Internet

b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

IV. Informacje ogólne

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie

ponosi odpowiedzialności za zakłó cenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu

spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osó b trzecich

lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamó wień przez

Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest przez

podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamó wienia

bez zakładania Konta.

3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto.

4. Na koń cową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz

koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o któ rej Klient jest

informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamó wienia, w tym także w

chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

5. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie

oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości koń cowej (ostatecznej) ceny, informacja o

sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport,

dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie

Produktu.

V. Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamó wienia należy:

1. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamó wienia, a następnie kliknąć przycisk „Do

koszyka” (lub ró wnoznaczny);

2. wypełnić Formularz zamó wienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamó wienia oraz adresu,

na któ ry ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposó b dostarczenia

Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamó wienia;

3. kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę”;

4. wybrać jeden z dostępnych sposobó w płatności i w zależności od sposobu płatności.

VI. Oferowane metody dostawy oraz płatności

1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamó wionego Produktu:

a. Przesyłka pocztowa, płatność z gó ry;

b. Przesyłka InPost, płatność z gó ry.

2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

d. Płatności elektroniczne,e. Płatność kartą płatniczą.

3. Szczegó łowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności

znajdują się za stronach Sklepu.

VII. Wykonanie umowy sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po

uprzednim złożeniu zamó wienia w Sklepie internetowym.

2. Po złożeniu Zamó wienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie

oraz jednocześnie przyjmuje Zamó wienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamó wienia i

jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez

Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamó wienia

adres poczty elektronicznej Klienta, któ ra zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o

otrzymaniu Zamó wienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia

Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e- mail zostaje

zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

3. W przypadku wyboru przez Klienta:

a. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą

płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności od razu.

4. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie

(z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposó b wybrany przez Klienta

podczas składania Zamó wienia.

5. W przypadku zamó wienia Produktó w o ró żnych terminach dostawy –

przedsprzedaże, terminem dostawy jest data widniejąca przy produkcie

6. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposó b:

a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne

lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

7. W przypadku zamó wienia Produktó w o ró żnych terminach gotowości do odbioru,

terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin.

8. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta

liczy się w następujący sposó b:

a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne

lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

b. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotó wką przy odbiorze osobistym – od dnia

zawarcia Umowy Sprzedaży.

9. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

10. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie

i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi w trakcie składania Zamó wienia, w tym także w

chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

VIII. Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek

przyczyny.

2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi

lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

3. W przypadku Umowy, któ ra obejmuje wiele Produktó w, któ re są dostarczane osobno,

partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partiilub części.

4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od

Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez

Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

6. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą

elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie

oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały

określone w § 3. 7. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą

elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta

adres e-

mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

IX. Skutki odstąpienia od Umowy

a. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

b. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca

Konsumentowi niezwłocznie, nie pó źniej niż w terminie 14 dni od dnia

otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez

niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych

kosztó w wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż

najtań szy zwykły sposó b dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę. c.

Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych

metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji,

chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, któ re nie będzie się wiązało dla

niego z żadnymi kosztami.

d. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z

powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, któ re

zdarzenie nastąpi wcześniej.

e. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym

Regulaminie niezwłocznie, nie pó źniej niż 14 dni od dnia, w któ rym poinformował

Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie

zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

f. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu

Produktu, jeśli ze względu na swó j charakter Produkt ten nie mó gł

zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.

g. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z

niego w sposó b inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania

Produktu.

9. W przypadku, gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać

odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu

Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.

10. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w

odniesieniu do Umowy:

a. w któ rej przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana,

wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego

zindywidualizowanych potrzeb,

b. w któ rej przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu,któ rej po otwarciu opakowania nie można zwró cić ze względu na ochronę zdrowia lub

ze względó w higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

c. w któ re przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca kró tki

termin przydatności do użycia,

d. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną

zgodą Konsumenta, któ ry został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia,

że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,

e. w któ rym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad któ rym

Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i któ re mogą wystąpić przed upływem terminu

do odstąpienia od Umowy,

f. w któ rej przedmiotem świadczenia są rzeczy, któ re po dostarczeniu, ze względu na swó j

charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

g. w któ rej przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy

komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte

po dostarczeniu,

h. o dostarczanie dziennikó w, periodykó w lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,

i. o dostarczenie treści cyfrowych, któ re nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli

spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu

do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie

prawa odstąpienia od Umowy.

X. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Szczegó łowe informacje dotyczące możliwości skorzystania

przez Konsumenta z pozasądowych sposobó w rozpatrywania reklamacji i

dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na

stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzecznikó w konsumentó w,

organizacji społecznych, do któ rych zadań statutowych należy ochrona konsumentó w,

Wojewó dzkich Inspektorató w Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami

internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentó w:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania

z pozasądowych sposobó w rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń :

a. Konsument uprawniony jest do zwró cenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego,

o któ rym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014

r. poz. 148 z pó źn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej

ze Sprzedawcą.

b. Konsument uprawniony jest do zwró cenia się do wojewó dzkiego inspektora Inspekcji

Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z

2014 r. poz. 148 z pó źn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie

polubownego zakoń czenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim

a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika

konsumentó w lub organizacji społecznej, do któ rej zadań statutowych należy ochrona

konsumentó w (m.in. Federacja Konsumentó w, Stowarzyszenie Konsumentó w Polskich).XI. Dane osobowe w Sklepie internetowym

1. Administratorem danych osobowych Klientó w zbieranych za pośrednictwem Sklepu

internetowego jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe Klientó w zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu

internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę

– także w celu marketingowym.

3. Odbiorcami danych osobowych Klientó w Sklepu internetowego mogą być:

a. W przypadku Klienta, któ ry korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką

pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta

wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie

Administratora.

b. W przypadku Klienta, któ ry korzysta w Sklepie internetowym ze

sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane

osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie

internetowym.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w

Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje

brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

XII. Postanowienia koń cowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn

to jest: zmiany przepisó w prawa, zmiany sposobó w płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te

zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie

Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie

powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczegó lności: Kodeksu cywilnego;

ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustaw

TWÓJ KOSZYK
  • No products in the cart.
0